பெண் குழந்தை பெயர்கள்

அ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் :
அகல்யா
அமுதா
அங்கயற்கண்ணி
அழகி
அமுதவல்லி
அகிலா
அமுதரசி
அமுதாம்பிகா
அங்கயற்கரசி
அருள்விழி
அன்னம்
அன்பரசி
அருள்செல்வி
அருளரசி
அன்னக்கிளி
அன்புக்கொடி
அபிநயா
அபிராமி
அம்பிகா
அமலா
அம்மு
அமிர்தா
ஆனந்தி
அனாமிகா
அனிதா
அஞ்சலி
அஞ்சு
அஞ்சுஸ்ரீ
அனுஷா
அன்ஷிகா
அனுகிரிதி
அனுஸ்ரீ
அர்ச்சனா
அருணா
அருந்ததி

உ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் :
உமையாள்
உமா
உமா மகேஸ்வரி
உத்தமச்செல்வி
உதயகுமாரை
உதயக்கண்ணி
உமாசங்கரி
உமாதேவி

எ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்
எழிலரசி
எழில்பிரை
எழிலமுது
எழிற்செல்வி
எல்லழகி
எழில்விழி
எழிலினியள்
எழிற்கயல்
எழிற்குழலி

ஞ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் :
ஞானமுருகேஸ்வரி
ஞானாஞ்சலி
ஞானமுத்துசெல்வி
ஞானம்மாள்
ஞானம்
ஞானேஸ்வரி
ஞானஸ்ரீ
ஞானகுமாரி
ஞானச்செல்வி

க வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் :

கடற்கோமகள்
கடலரசி
கடலிறை
கணையாழி
கண்ணிமை
கண்மதி
கண்மலர்
கதிரழகி
கதிர்
கதிர்க்குமரி
கதிர்ச்செல்வி
கதிர்மாமணி
கத்ரினா
கனகவள்ளி

கனல்
கனல்மொழி
கனிகா
கனிமதி
கனியமுது
கனிரா
கன்னற்பிறை
கன்னல்
கன்னல்தமிழ்
கன்னல்மொழி
கன்னிகா பரமேஷ்வரி
கன்னியம்மை
கபிலா
கமலராணி

கமலா
கமலிகா
கமலினி
கமல்
கயற்கண்ணி
கரபி
கரீஷ்மா
கருங்குழலி
கருணா
கருத்தம்மாள்
கருலி
கர்ப்பகம்
கறுங்குழலி
கறுப்புமொழி
கற்பகவள்ளி
கலா
கலாவதி

கலிமா
கலை
கலைக்கடல்
கலைக்கண்
கலைக்கதிரொளி
கலைக்கதிர்
கலைக்குமரி
கலைக்குறிஞ்சி
கலைக்குவை
கலைக்கொடி
கலைக்கொடை
கலைக்கொண்டல்
கலைக்கோமகள்
கலைச்சித்திரம்

கலைச்சிறுத்தை
கலைச்சோலை
கலைஞாயிறு
கலைத்தளிர்
கலைத்தும்பி
கலைத்துளிர்
கலைத்தென்றல்
கலைத்தேவி
கலைநங்கை
கலைநாயகம்
கலைநாயகி
கலைநிலவு
கலைவள்ளி
கலைவாழி
கலைவிழி
கலைவேங்கை
கல்வி

கல்விக்கதிர்
கல்விச்செல்வம்
கல்விப்புதல்வி
கல்விமணி
கல்விமாமணி
கவிகா
கவியரசி
கன்னிகா
கல்பனா
கல்யாணி
கனகா
கனிஸ்ரீ
கண்ணகி
கண்ணம்மா
கற்பகம்
கவிதா
கவிஸ்ரீ
கலையரசி

கமலி
கலைநிலா
கலைமதி
கலைவாணி
கனிகாஸ்ரீ
கவிப்ரியா
கலைச்சுடர்
கலைச்செல்வி
கனகராணி
கனகப்ரியா
காந்தமணி
கவிரத்னா
கவிதாஞ்சலி
கனிமொழி
கண்மணி
கயல்
கயல்விழி
கஸ்தூரி

ஒ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் :

ஒப்பில்லா வள்ளி
ஒயிலரசி
ஒளிமுகில்
ஒளிர்ப்பிறை
ஒளியரசி
ஒயில்
ஒயிலழகி
ஒளிச்சுடர்
ஒயில்வாணி
ஒளிர்மதி
ஒலிதமிழ்
ஒலியருவி
ஒளிமதி
ஒளிமகள்
ஒளிமயில்

வ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் :

வள்ளி
வளர்மதி
வஞ்சிக்கொடி
வசுந்தரா
வர்ஷா
வர்ஷினி
வன்யா
வடிவுக்கரசி
வகிஷா
வனஜா
வருணா
வதனா
வந்தனா
வண்ணமதி

வசந்தா
வத்சலா
வனிதா
வர்நிஷா
வர்ஷனா
வண்கயல்
வர்ஷிகா
வசந்தி
வள்ளிப்பிரிய
வண்ணமயில்
வரலக்ஷ்மி
வண்ணமுகில்
வளர்மொழி

து வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் :

துவரகா
துர்கா
துர்காதேவி
துர்கேஷ்வரி
துளசி
துளசிமணி
துளசி பாரதி
துளசிலிங்கம்

ச வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் :

சந்திரவதி
சகுண்
சக்தி
சங்கமித்ரா
சங்கமித்ரை
சங்கரி
சங்கவி
சங்கவை
சங்காரம்
சங்கு
சங்குக்கொடி
சங்குப்பூ
சங்குப்பூவழகி
சங்குமணி
சங்குமதி

சங்குமாலை
சங்கெழில்
சங்கொலி
சசிகலா
சசிரேகா
சச்சி
சஜனி
சஞ்சு
சதிகா
சத்தியவாணி
சந்தனம்
சந்தானலட்சுமி
சந்தியா
சந்திரமதி
சந்திரா
சன்விகா
சபரி
சப்துனிகா
சப்ரங்

சமர்
சமலி
சமா
சமியா
சமீரா
சமீஹா
சம்சுருதி
சம்யூக்தா
சரயூ
சரளா
சரிகா போஷல்
சலீமா
சலோனி
சல்மா
சல்வா
சஹானா

சண்முகவடிவு
சண்முகப்பிரியா
சங்கினி
சந்திரபிரபா
சந்திரகாந்தா
சரிதா
சரண்யா
சவிதா
சர்மிலி
சற்குணேஸ்வரி
சங்கீதா

ஸ்ரீ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் :

ஸ்ரீகமா
ஸ்ரீகலா
ஸ்ரீகா
ஸ்ரீதேவி
ஸ்ரீநிதி
ஸ்ரீனா
ஸ்ரீமயி
ஸ்ரீமா
ஸ்ரீயா
ஸ்ரீயாதித்யா
ஸ்ரீலக்ஷ்மி
ஸ்ரீலா
ஸ்ரீலேகா
ஸ்ரீவல்லி
ஸ்ரீவித்யா

தே வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் :

தேனமிழ்தம்
தேனரசி
தேனருவி
தேனிசை
தேனிசைச்செல்வி
தேனிலா
தேன் தமிழ்
தேன்சிந்து
தேன்பொழில்
தேன்மதி
தேன்மலர்
தேன்மொழி
தேமாங்கனி
தேம்பாவணி

தேவக்குமரி
தேவக்கொடி
தேவதர்ஷினி
தேவதேவி
தேவநங்கை
தேவநாயகி
தேவநேயம்
தேவபாமகள்
தேவப்பண்
தேவப்புதல்வி
தேவமகள்
தேவமங்கை

தேவமணி
தேவமதி
தேவமுதா
தேவி
தேவிகா
தேவிச்சுடர்
தேவிப்பிரியா
தேவிமொழி
தேவிஸ்ரீ
தேவகி
தேவான்ஷி
தேவகன்யா
தேவயானி

சி வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் :

சித்திரக்கதிர்
சித்திரக்கனல்
சித்திரக்கலை
சித்திரக்கொடி
சித்திரக்கோமகள்
சித்திரக்கோமதி
சித்திரச்சுடர்
சித்திரச்செந்தாழை
சித்திரச்செல்வி
சித்திரச்சோலை
சித்திரநேயம்

சித்திரப்பாவை
சித்திரப்பூ
சித்திரப்பூம்பொழில்
சித்திரப்பொழில்
சித்திரம்
சித்ரலேகா
சித்ரா
சிநேஹா
சிந்தனைச்செல்வி
சிந்தனைமதி
சிந்தனைமுகில்
சிந்தாமணி
சிந்திசை
சிமிதா
சிருஷ்டி
சிலம்பரசி

சிலம்பழகி
சிலம்புச்செல்வி
சிவகாமி
சிவசண்முகப்பிரியா
சிவதேவி
சிவநெறி
சிவநேயம்
சிவந்தி
சிவப்பிரியா
சிவப்பிரியா
சிவமணி
சிவமாலை
சிவரஞ்சினி

தா வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் :

தாமரை
தாமரைக்கனி
தாமரைக்கொடி
தாமரைச்செல்வம்
தாமரைச்செல்வி
தாயகக்குமரி
தாயகச்சுடர்
தாயகத்தமிழ்
தாயகநேயம்
தாயகப்புதல்வி
தாயகமதி
தாயம்மா
தாயம்மாள்
தாயம்மை
தாய்த்தமிழ்
தாரகை
தாரிகா
தாருனிகா

ஒ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் :

ஒப்பில்லா வள்ளி
ஒயிலரசி
ஒளிமுகில்
ஒளிர்ப்பிறை
ஒளியரசி
ஒயில்
ஒயிலழகி
ஒளிச்சுடர்
ஒயில்வாணி
ஒளிர்மதி
ஒலிதமிழ்
ஒலியருவி
ஒளிமதி
ஒளிமகள்
ஒளிமயில்

வ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் :

வள்ளி
வளர்மதி
வஞ்சிக்கொடி
வசுந்தரா
வர்ஷா
வர்ஷினி
வன்யா
வடிவுக்கரசி
வகிஷா
வனஜா
வருணா
வதனா
வந்தனா
வண்ணமதி
வசந்தா
வத்சலா
வனிதா
வர்நிஷா
வர்ஷனா
வண்கயல்
வர்ஷிகா
வசந்தி
வள்ளிப்பிரிய
வண்ணமயில்
வரலக்ஷ்மி
வண்ணமுகில்
வளர்மொழி

கோ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் :

கோகிலவாணி
கோவையம்மாள்
கோதைமொழி
கோமகள்
கோமதி நாயகி
கோலவிழி
கோவரசி
கோவழகி
கோகிலா
கோசலை
கோதவரி
கோதை
கோதைநாயகி
கோபிகா
கோபிலா
கோப்பெருந்தேவி
கோப்பெரும்தேவி
கோமகள்
கோமதி
கோமலி
கோமல்
கோமளவல்லி
கோலமயில்
கோலவிழி

ஸ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் :

ஸகஸ்ரா
ஸன்யுக்தா
ஸபீனா
ஸயூரி
ஸரயூ
ஸரளா
ஸரஸ்வதி
ஸரிகா
ஸஹிரா

கி வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் :

கினாரி
கின்னாரி
கிமயா
கியா
கியோஷா
கிரதி
கிரிஜா
கிரிஷா
கிரிஸ்ஸன்யா
கிருதிலயா
கிருபா
கிருபாஷினி
கிருஷ்ணம்மாள்
கிருஷ்ணவேனி
கிளி
கிளிமொழி
கிள்ளி
கிஷோரி
கீதவாணி
கீதா
கீதாஞ்சலி
கீனு
கீர்த்தனா
கிரண்மாலினி
கிரண்மயி
கிருத்திகா
கிருபாஷிணி
கிரண்மாலா
கிருஷ்ணகுமாரி
கிருஷ்ணவேணி
கிருஷ்ணபிரியா

கு வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் :

குந்தவி
குந்தவை
குந்தி
குன்சி
குமரி
குமரி, குஜா
குமரிக்கலை
குமரிக்கொடி
குமரிக்கோமகள்
குமரிச்செல்வம்
குமரிச்செல்வி
குமரித்தமிழ்
குமரித்தென்றல்
குமரிப்பண்

குமரிமணி
குமரிமதி
குமரியரசி
குமரியிசை
குமாரி
குமுதம்
குமுதா
கும்கும்
குயின்மொழி
குயிலாள்
குயிலி
குயிலினி
குயில்
குரவை
குறமகள்

குறளன்பு
குறளமுதம்
குறளமுது
குறளரசி
குறளினி
குறள்கொடி
குறள்செல்வி
குறள்தென்றல்
குறள்நெறி
குறள்நேயம்
குறள்மணி
குறள்மதி
குறள்மொழி
குறள்வாழி
குறிஞ்சி
குறிஞ்சிக்கொடி
குறிஞ்சிச்செல்வி
குறிஞ்சித்தமிழ்
குறிஞ்சித்தேவி
குறிஞ்சிநங்கை

குறிஞ்சிப்பண்
குறிஞ்சிமகள்
குறிஞ்சிமங்கை
குறிஞ்சிமணி
குறிஞ்சிமதி
குறிஞ்சிமலர்
குறிஞ்சிமாலை
குறிஞ்சிமுரசு
குறிஞ்சியழகி
குலக்கொடி
குலப்பாவை
குலமகள்

குல்தூம்
குவம்
குவளை
குவிரா
குஷ்பு
குமுதினி
குணவல்லி
குமுதவல்லி
குணமதி
குணசேகரி
குணக்கொடி
குணச்செல்வி
குலமதி
குழலி
குமுதஸ்ரீ
குமரியம்மா

ஜீ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் :

ஜீவிதா
ஜீவநந்தினி
ஜீவிகா
ஜீவேஷி

ஜோ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் :

ஜோதிலட்சுமி
ஜோத்ஸ்னா
ஜோதிர்மயி
ஜோதிகா
ஜோஷிகா
ஜோவிதா
ஜோஷிதா

கா வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் :

காசி
காசிகா
காசியம்மாள்
காஜல்
காஞ்சன்
காஞ்சி
காஞ்சிக்கோமகள்
காஞ்சியரசி
காதம்பரி
காமவல்லி
காமாட்சி
காமினி
காத்யாயனி
காந்தத்தமிழ்

காந்தமொழி
காந்தவிழி
காந்தா
காந்தாள்
கார்குழல்
கார்த்தியாயினி
கார்மேனி
கார்வண்ணம்
காலைக்கதிர்
காளி
காளியம்மாள்
காவிய தர்ஷிணி
காவிரி
காவிரிக்குமரி

காவிரிக்கோமகள்
காவிரிச்செல்வம்
காவிரிச்செல்வி
காவிரிநேயம்
காவிரிப்புதல்வி
காவிரிமகள்
காவிரியரசி
காவ்னி
காவ்யா
காவ்யாஸ்ரீ
காஷ்வி

காஸ்னி
காமாக்யா
காம்னா
காவியா
காவியாஞ்சலி
காஞ்சனா
காஞ்சனமாலா
கார்முகில்
கார்குழலி
காவேரி
கார்த்திகா
காமாக்ஷ்சி
காத்யாயினி
காருண்யா
காளீஸ்வரி
காமேஷ்வரி

பே வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் :

பேச்சியம்மாள்
பேரழகி
பேரிசைச்செல்வி

ஜ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் :

ஜனனி
ஜகதாம்பாள்
ஜகன்மாதா
ஜகதி
ஜக்வி
ஜனக்நந்தினி
ஜனிஷா
ஜமுனா
ஜயிதா
ஜஷு

ஜி வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் :

ஜிகிஷா
ஜிக்யாஸா
ஜிக்னா
ஜியா

யோ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் :

யோகமலர்
யோகராணி
யோகலட்சுமி
யோகவல்லி
யோஸ்னிதா
யோஹிதா
யோகநாயகி
யோகேஸ்வரி
யோகஸ்ரீ
யோஷிதா
யோகினி
யோகியா

பா வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் :

பாரிஜாதம்
பாரிமகள்
பார்வதி
பாவரசி
பாவை
பாவைமலர்
பாண்டியம்மா
பாண்டிமகள்

நே வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் :

நேத்ரா
நேஹா
நேத்ரவதி
நேத்ரா
நேஹா

ய வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் :

யதுநந்தினி
யசோதா
யமுனா
யஷ்வினி
யாமினி
யாளினி
யாழரசி
யாழிசை
யாழிசை
யாழினி
யாழ்நங்கை
யாழ்மொழி

இ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் :

இக்ஷிதா
இசை
இசைக்கதிர்
இசைக்கொடி
இசைக்கோமகள்
இசைச்செல்வம்
இசைத்தேவி
இசைநேயம்
இசைமகள்
இசைமறை
இசைமுரசு
இசைமொழி

இசையமுதம்
இசையமுது
இசையரசி
இசையொளி
இசைவாணி
இதயா
இந்திரஜா
இந்திராக்ஷி
இந்துகலா
இந்துகா
இந்துமுகி
இந்துவதனி
இந்துஷா
இந்ராணி
இனன்யா

இனா
இனிதா
இனிமை
இனியவள்
இனியாள்
இன்தமிழ்
இன்தமிழ்ச்செல்வி
இன்னிசை
இன்னிசைக்கதிர்
இன்னிசைக்கொடி
இன்னிசைக்கோமகள்
இன்னிசைப்பாவியம்
இன்னிசைமணி
இன்னிசைமதி
இன்னிசைமாமணி
இன்னிசைமாமதி
இன்னிலவு

இன்னெழில்
இன்பம்
இன்முல்லை
இன்மொழி
இமையெழில்
இயற்றமிழ்
இயற்றமிழ்ச்சுடர்
இயற்றமிழ்மணி
இயற்றமிழ்மதி
இயற்றமிழ்மாமணி
இயலக்கியச்சுடர்
இயலரசி
இயலரசு
இயலிசை
இயலிசைக்கதிர்
இயலிசைக்கோமகள்
இயலிசைச்சுடர்
இயலிசைச்செல்வி
இயலிசைத்தேவி

இயலிசைப்பாமகள்
இயலிசைப்பாவியம்
இயலிசைமணிம்
இயலிசைமதி
இயலிசைமாமணி
இலக்கியமணி
இலக்கியமதி
இலக்கியமாமணி
இலக்கியம்
இலட்சியா
இளங்கதிர்
இளங்கவி
இளங்கிளி
இளங்குயில்
இளங்கொடி

இளஞ்சுடர்
இளநகை
இளநங்கை
இளவஞ்சி
இளவழகி
இளவழகு
இளவெழிலி
இளவெழில்
இளவேணி
இளவேனில்
இளையபாரதி
இளையராணி
இளையவள்
இஷா
இஷானா
இஷானி
இஷானிகா
இனியா
இளவரசி
இந்திரை

இந்திராணி
இந்துமதி
இந்து
இசைச்செல்வி
இசைநாயகி
இளம்பாவை
இளம்பிறை
இளம்காந்தால்
இளங்குமரி
இசைக்குயில்
இளமயில்
இளமதி
இன்பவல்லி
இந்திரா
இந்துஜா
இலக்கியா

யூ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் :

யூதிகா
யூவராணி

ந வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் :

நங்கை
நடவரசி
நதியா
நந்திகா
நந்திதா
நந்தினி
நன்முத்து
நன்மொழி
நயன்தாரா
நர்மதா
நறுமலர்
நறுமுகை
நற்றிணை
நல்ல திணை
நல்லிசை
நளாயினி
நளினி
நவிதா
நவீனா
நவ்யா
நக்ஷத்திரா
நளாயினி
நம்ரதா

நா வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் :

நாகதேவி
நாகமணி
நாகமதி
நாகம்மாள்
நாகம்மை
நாகவல்லி
நாச்சி
நாச்சியார்
நாதவேணி
நான்சி
நாமகள்
நாயகி
நாவரசி
நாவுக்கரசி

நி வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் :

நிதிலா
நித்திலா
நித்யா
நிபுணமதி
நியந்தனா
நிரஞ்சனா
நிரவதி
நிரித்யா
நிருஷனா
நிர்மலா
நிறைமதி
நிலமகள்
நிலவரசி
நிலா
நிலாமணி
நிலாவரசி
நிலாவழகி
நிலாவழகு
நிலாவேந்தி
நிவிதா ஸ்ரீ
நிவேதனா
நிவேதா
நிஷாந்தி
நிஷாந்தினி
நிஷார்த்திகா
நிஷாலினி
நிஷிதா

ர வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் :

ரகசியா
ரக்ஷனா
ரக்ஷிகா
ரக்ஷிதா
ரக்ஷினி
ரங்கநாயகி
ரஞ்சனா
ரஞ்சிதம்
ரஞ்சிதா
ரஞ்சினி
ரட்சகா
ரதவனி
ரதி
ரனித்தா
ரமணி
ரம்யா
ராகினி
ராசாத்தி
ராஜகுமாரி
ராஜலட்சுமி
ராஜி
ராஜேஷ்வரி
ராணி
ராதா
ராதிகா
ராக்கி

ரி வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் :

ரித்திகா
ரிச்சா
ரிஷிகா
ரிஷ்மிதா
ரிதி
ரிதுபர்ணா
ரியா
ரிஷிமா
ரிஷா
ரிம்மா

தி வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் :
தினேஷ்வரி
தியா
திஷ்யா
திவ்யா
திவ்யக்குமாரி
திரிஷ்டி
திவ்யான்ஷி
திஷிதா

ரு வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் :

ருத்ரஸ்ரீ
ருச்சி
ருத்திராணி
ருத்ரகாளி
ருசிக்கா
ருச்சிரா
ருசித்தா
ருத்திராணி

ரே வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் :

ரேகா
ரேணுகா
ரேணுமதி
ரேவதி
ரேவிஷா
ரேஷினி
ரேஷ்மி
ரேஷம்
ரேணு
ரேஷிகா
ரேவா

ரோ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் :

ரோஜா
ரோகினி
ரோஷினி

த வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் :

தக்ஷா
தர்ஷணா
தாமினி
தயாளு
தயாளினி
தனுஸ்ரீ
தன்ஷிகா
தனுஷ்கா
தமயந்தி
தனம்மாள்
தர்ஷினி
தன்மித்தா

பூ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் :

பூமிகா
பூமாதேவி
பூதேவி

ஷ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் :

ஷக்தி
ஷண்சிலாதேவி
ஷதா
ஷதாக்ஷி
ஷந்தோஷி
ஷந்ஸா
ஷபரி
ஷப்னம்
ஷமா
ஷரணி
ஷரினி
ஷர்மிதா
ஷர்மிளா
ஷர்மிஸ்தா
ஷர்வானி
ஷஷி
ஷர்மிலி

ப வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் :

பாக்கியலக்ஷ்மி
பாக்யஸ்ரீ
பானு
பானுஸ்ரீ
பானுலட்சுமி
பானுப்ரியா
பானுமதி
பாமா
பாமினி
பாமினி
பாரதி
பாரதி
பார்கவி
பார்வதி
பாலசரஸ்வதி
பாலா
பாலாபாரதி
பாவனா
பாவ்யா

சு வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் :

சுபத்ரா
சுதா
சுகன்யா
சுகந்தி
சுவாதி
சுவேதா
சுகுணா
சுப்புலக்ஷ்மி
சுபா
சுபவதி
சுசித்ரா
சுசி
சுதாராணி
சுமித்ரா
சுமதி
சுந்தரி
சுடர் விழி
சுபபிரியா
சுப்ரியா
சுருதி
சுடர்க்கொடி
சுசீலா
சுடரழகி
சுஷ்மா
சுஸ்மிதா
சுடரரசி

பி வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் :

பிரகதீஷ்வரி
பிருந்தா
பிந்து
பினிஷா
பிபாஷா
பினிதா

மோ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் :

மோனிஷா
மோஹிதா
மோனிகா
மோஹினி
மோஹனப் பிரியா
மோஹன சுந்தரி
மோதிஸ்ரீ
மோக்க்ஷா
மோனல்

ம வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் :

மஞ்சு
மணவழகி
மணி
மணிகா
மணிக்கதிர்
மணிக்கொடி
மணிச்சுடர்
மணிப்பவளம்
மணிமகள்
மணிமலர்
மணிமாலா
மணிமுகில் l
மணிமேகலை
மணிமொழி

மங்கம்மா
மங்கையற்கரசி
மகிமா
மணிமலர்
மணியரசி
மலர்மதி
மலையரசி
மந்த்ரா
மஹாலக்ஷ்மி
மயூரி
மதுமிதா
மதுபாலா
மதுஸ்ரீ
மல்லிகா
மணிமாலா
மங்கலம்
மணிக்கொடி

மனிஷா
மஞ்சுஷா
மலையரசி
மலையம்மா
மலர்விழி
மலர்குழலி
மருதம்மா
மங்கலவல்லி
மதிவதனா
மதிவதனி
மதுமதி
மதுரம்
மந்தாகினி
மனோண்மனி
மனோரஞ்சிதம்
மனோஹரி
மயிலினி
மயில்
மயூரிகா
மரகதம்
மரகதவல்லி

மி வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் :

மினிஷா
மின்னொளி
மின்மினி
மின்னல்கொடி
மிதுனா
மிதுலா

மு வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் :

முகில்
முத்தழகி
முல்லைக்கொடி
முத்துமாலை
முனியம்மா
முருகேஸ்வரி
முனீஸ்வரி
முகுந்தினி
முத்துலட்சுமி
முத்தம்மா
முத்துவீரலட்சுமி
முத்தரசி
முத்துமாரி
முத்துநங்கை

முகிலா
முத்துசெல்வி
முல்லை
முத்துகுமாரி
முல்லைக்கொடி
முல்லையம்மா
முத்தமிழ்செல்வி
முத்துவல்லி
முல்லைநாயகி
முத்துப்பேச்சி
முத்துமணி
முத்துமாலை
முத்துமொழி
முத்துவழுதி
முத்துவேணி
முத்தமிழ்
முத்தமிழ் பாவை
முத்தமிழ்க்கொடி
முத்தமிழ்தேவி
முத்தமிழ்நங்கை

ஹ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் :

ஹசினிகா
ஹனிஷா
ஹன்சா
ஹன்யா
ஹன்ஷிகா
ஹம்சவர்த்தினி
ஹம்சவானி
ஹம்சா
ஹரிதா
ஹரிதசிந்தியாஷினி
ஹரினி
ஹரினிவேதா
ஹர்ஷி
ஹர்ஷா

ஹர்ஷிகா
ஹர்ஷிதா
ஹர்ஷினி
ஹலிமா
ஹவிஷ்மதி
ஹஸிதா
ஹஸினா
ஹஸ்னா
ஹாசினி
ஹம்சவாஹினி
ஹன்சா
ஹரிவேதிகா
ஹரிபாலா
ஹரிபிரியா
ஹர்ஷிகா

ஹே வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் :

ஹேமந்தினி
ஹேமலதா
ஹேமா
ஹேமாமாலினி
ஹேமாவதி
ஹேமஸ்ரீ
ஹேமகுமாரி
ஹேமி

வே வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

வேலம்மாள்
வேணுஸ்ரீ
வேல்விழியாள்
வெங்கம்மாள்
வேதவள்ளி
வேய்ங்குழலி
வேதிகா
வேதஸ்ரீ
வேணி
வேலாயி
வேல்விழி

வி வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் :

வினோதினி
விமலா
விஜி
விஜயலக்ஷ்மி
வித்யா
விதுலா
விஜயா
வினிதா
விசாலி
விருஷாலி
வேல்விழி
வினயா
வினோதா
விசித்ரா
வித்யாதேவி
வினுஸ்ரீ
விஷாலினி
விதுபாலா
விஷ்ணுபிரியா
விருதுளா
விக்னேஸ்வரி
விமலாதேவி

லி வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் :

லில்லி
லிதிகா
லிலாவதி
லிண்டா
லிதிஷா
லிலு

லோ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் :

லோகேஸ்வரி
லோகவல்லி
லோகநாயகி
லோகினி
லோகிதா
லோகப்ரியா

சே வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

சேரமாமதி
சேரக்கனி
சேரக்குமரி
சேரக்குயில்
சேரமாதேவி
சேரவல்லி

சோ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

சோழவல்லி
சோபனா
சோலைச்செல்வி
சோபியா
சோலைமதி
சோபா
சோலையரசி
சோனியா
சோலைக்கொடி
சோனாக்க்ஷி

லா வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

லாவண்யா
லாலி

மெ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் :

மெய்மொழி
மெர்சி

டே வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் :

டேனியல்லா

கே வரிசை பெண் குழந்தைப் பெயர்கள் :

கேஷியா
கேசினி
கேயா
கேவா

ஹி வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் :

ஹிமானி
ஹிலா

ஹீ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் :
ஹீரா
ஹீத்தல்
ஹீமா.

Add Comment